1573102242141 – 07/011/2019 – Anh Nguyễn Trần Tòng – 0933620988 – Vay cầm cố điện thoại di động