Cập nhật gói vay


Thông tin chung


Hạn mức


Kỳ hạn vay


Thông tin bổ sung

STT Mã thông tin Tên thông tin Kiểu dữ liệu Bắt buộc Nhỏ nhất Lớn nhất Danh mục Xem trước

Thông tin tài sản đảm bảo

STT Mã thông tin Tên thông tin Kiểu dữ liệu Bắt buộc Nhỏ nhất Lớn nhất Danh mục Xem trước